Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji II

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0012368

Základní informace o projektu

Financování: Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 3.2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Délka projektu: 34 měsíců (1. 9. 2019 – 30. 6. 2022)

Rozpočet projektu:16 605 762 Kč

Žadatel o finanční podporu: Karlovarský kraj

Odborný garant projektu: Odbor sociálních věcí KÚKK

Řízení a administrace projektu: Odbor řízení projektů KÚKK

 

obr-1

Hlavní cíle projektu

Hlavním cílem je zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2021 – 2023 a Akčních plánů rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na roky 2021, 2022, 2023 (Akční plány) jako nástroje pro řízení sítě sociálních služeb na území Karlovarského kraje. Definování potřebného rozsahu (druhy sociálních služeb, územní dostupnost, kapacity) sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2021 – 2023. Stanovení požadavků na činnost sociálních služeb pro vstup do krajské sítě. Prohloubení spolupráce s obcemi při zjišťování potřebnosti sociálních služeb, definování a financování krajské sítě sociálních služeb. Zpracování podkladů potřebných pro nastavení parametrů pro financování krajské sítě sociálních služeb. Rozvoj sociálních služeb v oblasti péče o vybrané cílové skupiny, zejména osoby s poruchou autistického spektra.


Cílové skupiny:

Karlovarský kraj

Poskytovatelé sociálních služeb


Klíčovými aktivitami projektu jsou:

1. Zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období  2021 -2023 příprava Akčních plánů

  • Bude zpracován návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2021 - 2023, dále budou vytvořeny návrhy Akčních plánů na roky 2021, 2022 a v dílčí podobě také na rok 2023. Proběhne revize stávajících dokumentů a procesů pro zařazení sociálních služeb do krajské sítě sociálních služeb. Dojde k prohloubení spolupráce s obcemi v oblasti spolufinancování sociálních služeb z rozpočtu obcí ve vztahu k vyrovnávací platbě.

2. Aktualizace dokumentu Dlouhodobé směřování Karlovarského kraje v oblasti zajištění a rozvoje podpory seniorů a osob se zdravotním

  • Aktualizace dokumentu bude řešit potřeby cílových skupin senioři a osoby se zdravotním postižením a chronickým onemocněním v oblastech zajištění péče v domácím prostředí, návaznosti na systém zdravotnictví (home care), stanovení potřebných kapacit sociálních služeb. Dokument se zaměří zejména na stanovení potřebnosti terénních a ambulantních služeb poskytovaných v přirozené komunitě (v běžných domácnostech). Návazně pak budou zjišťovány požadavky na pobytové služby a jejich kapacitu, včetně optimálního rozmístění těchto služeb v rámci kraje.

3. Analýza nákladovosti sociálních služeb poskytovaných na území Karlovarského kraje

  • S ohledem na potřebu nastavení efektivního financování sociálních služeb bude provedena důkladná analýza nákladovosti u vybraných druhů sociálních služeb v oblasti sociální péče, sociální prevence a sociálního poradenství. Analýza se zaměří na revizi a jasnější vymezení uznatelných a neuznatelných nákladů, včetně obsahu a formy vyúčtování vůči Karlovarskému kraji. Hlavním výstupem bude revize mechanismu stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory z rozpočtu kraje (struktura výpočtových vzorců) a aktualizace výše referenčních hodnot.

4. Zajištění podpory a rozvoj péče o osoby s poruchou autistického spektra

  • V rámci této aktivity bude zajištěn systém vzdělávání a metodické podpory zaměřený na problematiku péče o osoby s PAS a PAS+ pro poskytovatele sociálních služeb a rodinné příslušníky pečující o osoby s PAS. Budou realizovány odborné stáže pro poskytovatele sociálních služeb. Proběhne též vzdělávání pracovníků Krajského úřadu a obecních úřadů v oblasti péče o osoby s PAS. Budou realizovány kulaté stoly pro rodiče a neformální pečovatelé a také odborné kulaté stoly pro spolupracující subjekty (pracovníky obecních úřadů, úřadu práce, speciálně pedagogických center, speciálních škol). 

5. Zajištění podpory osob specifických cílových skupin

  • Bude zpracována analýza, která se zaměří na zjištění počtu osob specifických cílových skupin - osob s neurodegenerativním onemocněním a poúrazovými stavy a jejich potřeb. Analýza bude obsahovat návrhy optimálního rozmístění potřebných sociálních služeb v Karlovarském kraji, poskytne doporučení, zda podpořit vznik nových služeb, či zda postačí rozšíření stávajících služeb, provede srovnání se stávající nabídkou sociálních služeb a navrhne řešení pro zajištění podpory osob této cílové skupiny. Analýza také doporučí moduly vzdělávání pro sociální pracovníky a pro pracovníky v sociálních službách u poskytovatelů sociálních služeb a pro sociální pracovníky obecních úřadů a krajského úřadu v oblasti péče o osoby s neurodegenerativním onemocněním. Dále v rámci této aktivity proběhne vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v oblasti paliativní péče.

6. Metodická podpora a zajištění procesů spojených s plánováním, financováním, vykazováním a kontrolou sociálních služeb

  • Proběhnou kulaté stoly pro pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje, které budou zaměřené na obsahy základních činností sociálních služeb a na provázání a koordinaci činností na odboru sociálních věcí v oblastech registrace, plánování sítě sociálních služeb, financování a vykazování dat a výkonu kontrolních činností. Bude zpracována metodická příručka pro práci s Regionálními kartami sociálních služeb. Bude vyhodnocen a aktualizován nastavený systém monitoringu a struktury vykazovaných indikátorů. Bude vyhodnocen proces kontrolních mechanismů, bude vytvořena metodika pro výpočet sankcí. Budou realizovány semináře pro poskytovatele sociálních služeb, na kterých budou představeny nejčastější chyby při veřejnosprávních kontrolách a bude prezentován proces veřejnosprávní kontroly. Proběhnou kulaté stoly s poskytovateli sociálních služeb a s obcemi na téma tzv. lůžek na přechodné pobyty.

Kontakty:

OSV KÚ KK:

Mgr. Pavlína Parůžková, tel: 354 222 303, e-mail: pavlina.paruzkova@kr-karlovarsky.cz

OŘP KÚ KK.:

Ing. Věra Javůrková, mobil: 736 650 753, e-mail: vera.javurkova@kr-karlovarsky.cz