Projekt „Podpora vybraných služeb sociální prevence II“

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015040

Základní informace o projektu

Financování:  OPZ, prioritní osa 3.2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Doba realizace projektu: 1. 9. 2019 - 31. 12. 2021

Rozpočet projektu: 141 938 051,04 Kč

Odborný garant projektu: Odbor sociálních věcí KÚKK

Řízení a administrace projektu:  Odbor řízení projektů KÚKK

Hlavní cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je podpora rozvoje, efektivity (dopad sociální služby na uživatele služby), účelnosti, kontinuity, dostupnosti a udržitelnosti vybraných druhů sociálních služeb v souladu se zjištěnými potřebami na území Karlovarského kraje. Prostřednictvím zajištění poskytování vybraných druhů sociálních služeb budou podpořeny osoby se zdravotním postižením a osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi na celém území Karlovarského kraje. Za účelem snižování jejich sociálního vyloučení a zvýšení uplatnitelnosti těchto osob na trhu práce dojde k řešení jejich nepříznivé sociální situace.


Finanční podporou (víceleté financování) těchto vybraných sociálních služeb se přispěje k dostupnosti, udržitelnosti a rozvoji potřebné sítě sociálních služeb na území Karlovarského kraje. Dalším cílem projektu je prověření metody hodnocení práce sociální služby s uživateli. Zjišťování nepříznivé sociální situace, mapování službou zjištěných a řešených potřeb uživatelů služeb bude řešeno prostřednictvím Regionálních karet vybraných druhů sociálních služeb.


Zhodnocení dosažení cíle projektu, tzn. zajištění dostupnosti vybraných druhů sociálních služeb v Karlovarském kraji a efektivnosti (dopadu sociálních služeb) a účelnosti na řešení nepříznivé sociální situace uživatelů bude rovněž předmětem evaluace, která je klíčovou aktivitou č. 2 projektu.


Cílové skupiny:

  • Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi
  • Osoby se zdravotním postižením


Hlavní aktivity projektu:

KA1 - Zajištění dostupnosti a rozvoje vybraných druhů sociálních služeb: 

1. Intervenční centra

2. Podpora samostatného bydlení

3. Sociálně terapeutické dílny

4. Sociální rehabilitace


KA2 - Evaluace 
Aktivita řeší monitoring poskytovatelů sociálních služeb za účelem zjišťování efektivity poskytování sociálních služeb v projektu. 

Kontakty:

OSV KÚ KK:

Ing. Jana Pilařová, tel: 354 222 495, e-mail: jana.pilarova@kr-karlovarsky.cz

OŘP KÚ KK:

Ing. Karel Brandtl, tel.: 354 222 649, mobil: 739 322 395, e-mail: karel.brandtl@kr-karlovarsky.cz

Ing. Helena Šuchmanová, tel: 354 222 652, mobil: 736 650 756, e-mail: helena.suchmanova@kr-karlovarsky.cz

Akce projektu