Podpora vybraných služeb sociální prevence

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003784

Základní informace o projektu

Financování:  OPZ, prioritní osa 3.2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Doba realizace projektu: 1.11.2016 - 31.12.2019

Odborný garant projektu: Odbor sociálních věcí KÚKK

Řízení a administrace projektu:  Odbor řízení projektů KÚKK

Hlavní cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je podpora rozvoje, efektivity (dopad sociální služby na uživatele služby),kontinuity, dostupnosti a udržitelnosti vybraných druhů sociálních služeb v souladu se zjištěnými potřebami na území Karlovarského kraje. Prostřednictvím zajištění poskytování vybraných druhů sociálních služeb budou podpořeny osoby se zdravotním, zejména mentálním postižením, osoby s duševním onemocněním, osoby bez přístřeší a ostatní níže uvedené cílové skupiny na celém území Karlovarského kraje za účelem snižování jejich sociálního vyloučení a zvýšení uplatnitelnosti těchto osob na trhu práce.

Finanční podporou (víceleté financování) těchto vybraných sociálních služeb se přispěje k dostupnosti a rozvoji potřebné sítě sociálních služeb na území Karlovarského kraje.

Dalším cílem projektu je prověření metody hodnocení práce sociální služby s uživateli na základě zjištění a vyhodnocení potřeb uživatele služby prostřednictvím Regionálních karet vybraných druhů sociálních služeb. Regionální karty jsou nástrojem ke sledování dopadu sociální služby na uživatele (prokázání efektivity služby) a jeho posunu v kompetencích, které získá na základě působení a podpory sociální služby.


Cílové skupiny:

 • Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování
 • Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi
 • Osoby opouštějící institucionální zařízení
 • Osoby se zdravotním postižením
 • Osoby v nebo po výkonu trestu


Hlavní aktivity projektu:

KA1 - Zajištění dostupnosti a rozvoje vybraných druhů sociálních služeb:
 1. Azylové domy pro jednotlivce
 2. Azylové domy pro rodiče s dětmi
 3. Domy na půl cesty
 4. Intervenční centra
 5. Nízkoprahová denní centra
 6. Podpora samostatného bydlení - pro cílové skupiny osoby s mentálním postižením a osoby s duševním onemocněním
 7. Sociálně terapeutické dílny - pro cílové skupiny osoby s mentálním postižením a osoby s duševním onemocněním
 8. Sociální rehabilitace (ambulantní a terénní) - pro cílové skupiny osoby s mentálním postižením a osoby s duševním onemocněním.
KA2 - Evaluace

Aktivita řeší monitoring poskytovatelů sociálních služeb za účelem zjišťování efektivity poskytování sociálních služeb v projektu.


Kontakty:

OSV KÚ KK:

Ing. Jana Pialřová, tel: 354 222 495, e-mail: jana.pilarova@kr-karlovarsky.cz

​OŘP KÚ KK:

Ing. Karel Brandtl, tel.: 354 222 649, mobil: 739 322 395, e-mail: karel.brandtl@kr-karlovarsky.cz

Ing. Helena Šuchmanová, tel.: 354 222 652, e-mail: helena.suchmanova@kr-karlovarsky.cz