Přehled dění v projektu

V rámci klíčové aktivity 1 probíhalo v listopadu a prosinci 2016 mapování a analýza stávajících komunitních plánů rozvoje sociálních služeb u obcí na území Karlovarského kraje. Dotazníkovým šetřením byly zjišťovány informace o fungování a potřebnosti sociálních služeb na území obcí 2. a 3. typu.

Dále probíhal také rozsáhlý sběr statistických dat od obcí a veřejných institucí (základní školy, Policie ČR, pedagogicko-psychologická poradna, Úřad práce ČR, MPSV, Krajská hygienická stanice)  se zaměřením na mapování sociálně-patologických jevů. Výstupy z tohoto šetření byly zpracovány a použity jako prostředek ke klíčování sociálních jevů a zároveň byly během ledna a února 2017 projednány na jednání multidisciplinárních  týmů.

V lednu 2017 proběhla pracovní setkání se zástupci veřejné správy pro území všech 7 ORP v kraji. Pozváni byli zástupci samospráv obcí I., II. a III. typu. Setkání byla zaměřena na vymezení principů a požadavků na jednotlivé druhy sociálních služeb s ohledem na zajištění funkční sítě sociálních služeb na území Karlovarského kraje v souvislosti s tvorbou návrhu SPRSS na 2018 – 2020.

Jako podpůrný prostředek pro ověření zjištěných dat proběhlo během ledna a února 2017 také šetření u služeb určených pro rodiny s dětmi. Poskytovatelé sociálních služeb se zapojili do plánování sociálních služeb prozatím formou dotazníkového šetření. Výstupy ze zpracované analýzy budou rovněž použity při tvorbě nového SPRSS.

Z dotazníků, které vyplňovaly obce, vyplynula potřeba řešit ve větší míře než je tomu dosud služby zaměřené na osoby se závislostí. Na základě těchto výsledků bylo do projektu zařazeno zpracování „Analýzy stavu drogové scény“ s územním zaměřením na celý Karlovarský kraj.